Thursday, 11 July 2013

The Key to Moving in the Spirit

Habang higit kang nagsasalita ng iba't ibang wika, higit mo ring mararanasan ang mga manipestasyon o paghahayag ng iba't ibang kaloob ng Banal na Espiritu. Pero para makita ang mga paghahayag na ito sa mga pagpupulong, kailangan mong kumilos - kailangan kusa kang magbigay ng lugar at oras para sa Banal na Espiritu na magpahayag. Kung kumilos ka muna - Siya ay susunod at kikilos din. Ito ay aking pangako - dahil iyan ay Kanyang pangako! Para magkaroon ka ng tiwala sa pagkilos kasama ng Espiritu, ang aking mungkahi ay magsimula ka sa pagsasalita ng iba't ibang wika nang mas-madalas. Madali lamang ang lahat ng ito!

The more you speak in tongues, the more you'll also see the manifestations of the other gifts of the Holy Spirit. But to see such manifestations in meetings, you'll have to act - you'll have to give place and time for the Holy Spirit to manifest. If you act first - He'll follow and act too. I promise it - because He promises it! In order to gain confidence at acting with the Spirit, my suggestion is that you begin speaking in tongues more often. It's all easy! 


No comments:

Post a Comment